PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA a SMLUVNÍ PODMÍNKY STUDIA ve Fotoškole Brno.

Zápis do všech kurzů a dílen pořádaných Fotoškolou Brno probíhá ve dvou krocích.

1. KROK – PŘIHLÁŠKA

Odesláním vyplněné přihlášky budete předběžně zaregistrováni jako zájemci o vybraný kurz. Registraci Vám potvrdíme e-mailem a vyzveme Vás k úhradě školného.

2. KROK – ÚHRADA ŠKOLNÉHO A DEFINITIVNÍ ZÁPIS

Uhrazením školného v plné výši na níže uvedený účet budete automaticky definitivně zapsáni do vybraného kurzu. O přijetí platby a definitivním zápisu Vás budeme obratem informovat e-mailem a zašleme Vám podrobné informace o zahájení kurzu. Odesláním přihlášky a uhrazením školného vyslovujete Váš souhlas se smluvními podmínkami studia ve Fotoškole Brno uvedenými na této stránce. Vyslovení souhlasu se smluvními podmínkami je součástí elektronické přihlášky. Bez vyslovení souhlasu nemůžeme Vaši přihlášku přijmout.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

ŠKOLNÉ MUSÍ BÝT VŽDY UHRAZENO V PLNÉ VÝŠI

Pořadí, ve kterém jsou studenti do kurzu zapisováni, je dáno datem připsání jejich platby školného na účet školy.

Zálohu na školné přijímáme pouze na studium v Rekvalifikačním kurzu. V tomto případě záloha činí 8.000,- Kč a zápis je považován za definitivní. Zbývající část školného Rekvalifikačního kurzu musí být uhrazena do konce září příslušného školního roku, ve kterém kurz začíná. V případě, že student školné v tomto termínu neuhradí, vyhrazuje si škola právo nabídnout místo v kurzu dalším uchazečům a účtovat si stornovací poplatek ve výši zálohy tj. 8.000,-Kč.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

složenkou typu A na účet:
Komerční banka, pobočka Brno – město
č.ú.: 6877990247
kód banky: 0100
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: datum nar. ve formátu: DDMMRRRR
majitel účtu: Ing. Evžen Sobek, Hněvkovského 35, 617 00 Brno

bankovním převodem na účet: Komerční banka, pobočka Brno – město
č.ú. 6877990247
kód banky: 0100
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: datum nar. ve formátu: DDMMRRRR
majitel účtu: Ing. Evžen Sobek, Hněvkovského 35, 617 00 Brno

bankovním převodem ze zahraničí:
Komerční banka, pobočka Brno – město
č.ú. 6877990247
kód banky: 0100
IBAN: CZ4201000000006877990247
SWIFT CODE: KOMB CZ PP
majitel účtu: Ing. Evžen Sobek, Hněvkovského 35, 617 00 Brno

REZERVACE

Rezervaci místa v kurzu či dílně je možno provést pouze uhrazením školného v jeho plné výši na shora uvedený bankovní účet. Pouze rezervaci místa v REKVALIFIKAČNÍM KURZU je možno provést uhrazením zálohy ve výši 8.000,-Kč na shora uvedený bankovní účet – tímto je zápis do Rekvalifikačního kurzu považován za definitivní a posluchač se zavazuje uhradit doplatek školného do konce září příslušného kalendářního roku, kdy kurz probíhá – další podrobnosti viz: DOPLATEK ŠKOLNÉHO.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

REZERVACE je NEVRATNÁ, ale je PŘEVODITELNÁ:
– na jiný termín kurzu, pokud student změnu ohlásí nejméně 2 týdny před zahájením kurzu a ve zvoleném kurzu je volné místo. V případě, že tak student neučiní, uhrazené školné propadá ve prospěch Fotoškoly Brno.
– na jinou osobu, kterou přihlášený určí. Pokud určená osoba projeví zájem o změnu termínu, musí ji provést nejméně 2 týdny před zahájením kurzu. V případě, že tak student neučiní, uhrazené školné propadá ve prospěch Fotoškoly Brno.
– na jiný kurz či dílnu, dle výběru studenta. O změnu musí student požádat nejméně 2 týdny před zahájením kurzu, do kterého byl, původně přihlášen. Na pozdější žádosti nemusí brát škola zřetel.
V případě změny termínu kurzu si škola vyhrazuje právo, nabídnout studentovi náhradní termín vybraného kurzu v případě, že je kurz již obsazen.

DOPLATEK ŠKOLNÉHO

Doplatek školného Rekvalifikačního kurzu musí být uhrazen nejpozději do konce září příslušného školního roku, kdy kurz probíhá. V případě, že student školné v tomto termínu neuhradí, vyhrazuje si škola právo nabídnout místo v kurzu dalším uchazečům a účtovat si stornovací poplatek ve výši zálohy tj. 8.000,- Kč.

STORNO ZE STRANY STUDENTA

Žádost studenta o stornování je akceptována v opodstatněných, věrohodně doložených případech (např. závažné onemocnění, apod.), a musí být podána písemně na adresu: Fotoškola Brno, Hněvkovského 35, 617 00 Brno. V ostatních případech je možné studium odložit na jiný termín.

Výše stornovacích poplatků (mimo rekvalifikační kurz):
do 2 týdnů před začátkem kurzu: 60% z ceny
do 1 týdne před začátkem kurzu: 80% z ceny
v den zahájení kurzu: 100% z ceny
školné je možné převést na jinou osobu

Storno rekvalifikačního kurzu:
do 3 týdnů před začátkem kurzu: 50% z ceny
do 2 týdnů před začátkem kurzu: 70% z ceny
do 1 týdne před začátkem kurzu: 90% z ceny
v den zahájení kurzu: 100% z ceny
před zahájením kurzu je školné možné převést na jinou osobu

STORNO ZE STRANY Fotoškoly Brno

Škola si vyhrazuje právo zrušit vypsaný kurz v případě jeho nedostatečného naplnění nebo v případě onemocnění některého z lektorů. V tomto případě bude studentům nabídnuta účast v příslušném kurzu v náhradním termínu. Pokud student této možnosti nevyužije, bude mu uhrazené školné vráceno v plné výši.

POSKYTOVANÉ SLEVY

5% pro absolventy Fotoškoly Brno při zápisu do některého z dalších kurzů
3% při úhradě celé výše školného 3 měsíce před začátkem kurzu
5% pro držitele karty ISIC

Na Letní fotografickou dílnu v Želivě lze uplatnit pouze studentskou slevu.
Držitelé karty ISIC nárokující si 5% slevu se musí prokázat platnou kartou při zahájení kurzu. V případě, že tak neučiní, jsou povinni při zahájení kurzu uhradit zbývající částku.
JEDNOTLIVÉ SLEVY NENÍ MOŽNÉ SČÍTAT.

Výše uvedené slevy neplatí pro studium v REKVALIFIKAČNÍM KURZU

Fotoškola Brno nakládá s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími ochranu osobních údajů.

Přihláška

Kolonky označené * jsou povinné!
Bez jejich vyplnění a bez souhlasu s podmínkami nebude přihláška přijata.
Všechny údaje budou následně využity pouze pro komunikaci s Vámi a pro identifikaci Vaši platby. Děkujeme.

Zvolte termín a kurz: *
 FotoFOREVER - přihlášku k ročnímu členství v klubu je možné podávat průběžně 18. – 19. 5. Krajinou do krajiny – víkendová dílna fotografování krajiny 25. – 26. 5. Víkendová dílna portrétní fotografie a práce s modelem 14. – 16. 6.EXTRA – MODRÝ VÍKEND…? – víkendová dílna dokumentární fotografie Evžena Sobka 3. – 11. 8. Letní týdenní fotografická dílna v klášteře Želiv – klasicky i digitálně 24. 9. Výtvarná fotografie a fotografická technika 26. 9. Tvůrčí fotografie 4. – 6. 10. EXTRA – Poezie v černobílé – inspirovaná černobílá fotografie ve stříbře – víkendová dílna Igora Malijevského 5. - 6. 10. EXTRA – Z deníku vlka – víkendová tvůrčí dílna Vojtěcha V. Slámy 5. - 6. 10. Fotografie jinak – víkendová dílna experimentální fotografie 5. – 6. 10. Víkendová dílna portrétní fotografie a práce s modelem 14. 10. REKVALIFIKAČNÍ KURZ - Fotografické práce 14. 10. Adobe PHOTOSHOP I - základní kurz 18. – 20. 10.EXTRA – MODRÝ VÍKEND…? – víkendová dílna dokumentární fotografie Evžena Sobka 23. 10. Výtvarná fotografie a fotografická technika 2. – 3. 11. Krajinou do krajiny – víkendová dílna fotografování krajiny 2. – 3. 11. Autorské právo 4. 11. Kouzlo digitální fotografie aneb s digitální technologií netradičně 9. 11. Jednodenní dílna práce se světlem I - základní kurz 16. - 17. 11. Základy digitální fotografie - víkendová dílna 19. 11. Výtvarná fotografie a fotografická technika 2. 12. Adobe PHOTOSHOP II - pokročilé a speciální techniky 7. 12. Jednodenní dílna práce se světlem II - pokročilé techniky 27. 1. Kouzlo digitální fotografie aneb s digitální technologií netradičně 28. 1. Výtvarná fotografie a fotografická technika 22. - 23. 2. Základy digitální fotografie - víkendová dílna 24. 2. Adobe PHOTOSHOP I - základní kurz 27. 2. Tvůrčí fotografie 14. 3. Jednodenní dílna práce se světlem I - základní kurz 25. 3. Výtvarná fotografie a fotografická technika 18. 4. Jednodenní dílna práce se světlem II - pokročilé techniky 21. 4. Výtvarná fotografie a fotografická technika 25. - 26. 4. EXTRA – Z deníku vlka – víkendová tvůrčí dílna Vojtěcha V. Slámy 25. - 26. 4. Fotografie jinak – víkendová dílna experimentální fotografie 27. 4. Adobe PHOTOSHOP II - pokročilé a speciální techniky 16. - 17. 5. Základy digitální fotografie - víkendová dílna 15. – 17. 5. EXTRA – Poezie v černobílé – inspirovaná černobílá fotografie ve stříbře – víkendová dílna Igora Malijevského 16. – 17. 5. Krajinou do krajiny – víkendová dílna fotografování krajiny 23. – 25. 5. Víkendová dílna portrétní fotografie a práce s modelem 12. – 14. 6.EXTRA – MODRÝ VÍKEND…? – víkendová dílna dokumentární fotografie Evžena Sobka

Jméno a příjmení: (* vyžadováno)

Email: (* vyžadováno)

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami studia (* vyžadováno)
 Ano, souhlasím

Poznámka: