Autorské právo

Autorské právo

Seminář pro fotografy a výtvarníky

Cíl semináře: uvést autory do problematiky právních vztahů souvisejících se vznikem a užitím

Seminář vede: Radana Halšková, ­ absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Působí jako advokátka v Brně a přednáší autorské právo na Slezské univerzitě v Opavě.

Seminář je rozdělen do osmi tématických bloků – vysvětlení pojmů a právně korektních postupů je doplněno praktickými příklady ze současné umělecké, výstavní i mediální praxe. Důraz je kladen také na řešení individuálních problémů účastníků, proto doporučujeme připravit si pro lektorku konkrétní dotazy tak, aby pro Vás bylo setkání maximálně přínosné.

Tématické okruhy přednášek

Autorské dílo
• zákonné znaky autorského díla ­ co je a není dílo
• vznik autorského díla ­ autor a spoluautor

Osobnostní práva
•vymezení a trvání osobnostních práv
•ochrana osobnostních práv po smrti autora

Majetková práva
• vymezení, zákonné znaky a trvání majetkových práv
• volné dílo

Volné užití díla a zákonné licence
• užití díla pro osobní potřebu
• citace, zpravodajská licence
• dílo umístěné na veřejném prostranství
• užití děl bez nutnosti souhlasu autora

Autorské dílo a Internet
• zpřístupňování autorských děl na Internetu
• stahování autorských děl z Internetu
• osoby odpovědné za porušování autorských práv na Internetu
• aktuální kauzy

Následky porušení autorských práv
• právo autora na náhradu škody a bezdůvodné obohacení
• sankce dle autorského zákona a trestněprávní sankce
• porušování autorských práv a jejich následky na praktických příkladech

Licence
• licenční smlouva – definice, náležitosti, druhy licencí
• výhradní a nevýhradní licence, podlicence

Ostatní
• právo na ochranu osobnosti
• model release

Celkový rozsah:
8 vyučovacích hodin
Počet studentů: maximálně 10
Místo výuky: Koliště 39, Brno
Školné: 4.480,­ Kč